นโยบายการรักษาความปลอดภัย

 

มาตรการ และวิธีการรักษษความมั่นคงปลอดภัย

 

บริษัท วี โอ ไอ พี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี

หรือผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเข้าถึงข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ ๑๒๘ bits (๑๒๘-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตในทุกครั้ง

 

เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย

 

นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว เวบโซต์ของ บริษัท วี โอ ไอ พี (ไทยแลนด์) จำกัด ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

- Firewall เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธ์ หรือผู้ที่เว็บไซต์อนุมัติเท่านั้นที่จะผ่าน Fire wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้

- Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้วบริษัท วี โอ ไอ พี (ไทยแลนด์) จำกัด
ยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย

- Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม

บริษัท วี โอ ไอ พี (ไทยแลนด์) จำกัด ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies
บริษัท วี โอ ไอ พี (ไทยแลนด์) จำกัด จะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก

- Auto Log off ในการในการใช้บริการของเว็บไซต์นี้ หลังจากเลิกใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสม
ของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

 

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

 

แม้ว่าเว็บไซต์ของบริษัท วี โอ ไอ พี (ไทยแลนด์) จำกัด จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยไม่ให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัว หรือ
ข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ
ที่จะปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุลคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฎิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ

- ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีมีการปลอมแปลงเว็บไซต์

- ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์และพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ

- ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อนป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker

 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.voip-thailand.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในเว็บไซต์ของทางบริษัท

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) E-mail info@voip-thailand.com

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านโทรศัพท์ 092-265-5219

ทางบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

ทางบริษัทจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก หากกระบวนการการแก้ไขข้อพิพาท

โดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอก ที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้

โดยติดต่อมายังบริษัทของเราได้